فایل های دسته بندی روابط عمومی - صفحه 1

مكتب فرانکفورت و خرده فرهنگ ها و تقسیم بندی فرهنگ ها و جایگاه مطالعات فرهنگی

عنوان مقدمه ….……….1 تأسیس مكتب فرانکفورت …2 بنيانگذاران مکتب مطالعات فرهنگی .3 مطالعات فرهنگي ايران …..5 معيار تقسيم بندي فرهنگي …6 رسالت مطالعات فرهنگی …8 منطق نظام دانشگاهی ……12 منابع ……..…….13 مقدمه: دکتر کاظم

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل