فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

بررسی تئوری بهينه سازی محدب و بهینه سازی تحدبی

بهینه سازی محدب بهینه سازی محدب یک خرده زمینه از بهینه سازی ریاضیات می باشد. یک فضای برداری حقیقی X با بر آمدگی با هم ،تابع واقعی ارزش گذاری شده F : X→R تعیین شده تحت زیرمجموعه محدب X از X ،مسئله یافتن x* در X برای وضعیتی که مقدار f(x) کمترین باشد.تحدب X و F ابزار قدرتمند آنالیز تحدبی را قابل

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل