فایل های دسته بندی روانپزشکی - صفحه 1

بررسی میزان استرس شغلی در میان کارکنان بیمارستان

خلاصه: زمینه و هدف:این مطالعه با هدف بررسی میزان استرس کارکنان بخش در مان بیمارستانهی اموزشی اردبیل در سال 1392 و رابطه ان با برخی از عوامل انجام گرفت. مواد و روش ها:این مطالعه مقطعی در سال 1392در بیمارستانهای اموزشی در مانی شهر اردبیل و در اساس نمونه گیری تصادفی انجام شد.ابتدا دو بیمارستان ا

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل کاهش اضطراب در نوجوانان

مقدمه مساله اضطراب به علتهاي گوناگون و به شکلهاي گوناگون بوجود مي‌آيد. برخي از اضطرابها علل خاص و مشخصي دارند و برخي از آنها علل واضحي ندارند. برخي بسيار شديد هستند و برخي خفيفتر بروز مي‌کنند. مسلما بسته به اينکه علت اضطراب مشخص باشد يا نه يا ميزان و درجه آن چقدر باشد روشهايي که باعث کاهش اضطراب مي

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی دیدگاه ها و نظریات روانشناسان در خصوص افسردگی

افسردگی اختلال هیجانی پیچیده است که مانند اضطراب نوع خفیف و میانه آن را اغلب در بعضی از شرایط زندگی تجربه کرده اند. افسردگی جزء هیجان های اصلی چون عشق و غم نیست، بلکه شامل موقعیت های کلی تری است که خود هیجان های مختلفی را در بر می گیرد. در واقع افسردگی شامل غمگینی، هیجان های خود منعکس کننده چون شرمس

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل